حماقت

چه حماقتی که می رانی ام

                                      وبازاحمقانه می خواهمت،

                                                                          چه غروربی غیرتی دارم من.

 

غصه مراکشت،وقتی دیدم دست به سینه ایستاده ای

                                           درحالیکه من تمام راه رابرای آغوشت دویده بودم.....

/ 0 نظر / 6 بازدید