جان شیفته

ما زنان وقتی عاشق می شویم همه ی قلب و وجودمان را به مرد محبوبمانمی سپاریم آنگونه همه زیبایی ها و لذات دیگر در رابطه با او معنا می یابند ...اما شما مردان وقتی عاشق می شوید تنها قسمتی از قلب و وجود خود را در اختیارزن محبوبتان می گذارید .. بقیه را برای موفقیتها و کسب قدرتها و خودخواهی خودنگه می دارید.حرفی نیست شاید اگر ما هم مرد بودیم چنین می کردیم اما آنچه از شمامی خواهیم این است که آن قسمتی از قلبتان را که به ما سپردید دیگر ملعبههوسبازی هایتان نکنید!ما به همان سهم هر چند کوچک ... اگر زلال و اطمینان بخش باشد قانعیم ...

از کتاب جان شیفته /رومن رولان

/ 0 نظر / 25 بازدید