/ 2 نظر / 25 بازدید
تفکرات مشکوک

پاک میشه خیلی زود و روزی به این احساس لبخندی شیرین خواهی زد

همسفر جاده دلتنگی

انسان های ناپخته همیشه می خواهند که در مشاجرات پیروز شوند ... حتی اگر به قیمت از دست دادن «رابطه» باشد ... اما انسان های عاقل درک می کنند که گاهی بهتر است در مشاجره ای ببازند، تا در رابطه ای که برایشان باارزش تر است «پیروز» شوند.