# دید_جالبیه:__زندگی_ماجرایی_است_الهی_زندگی_ماجرای