# تمام_احساس_من_خلاصه_ایست__از_مهربانی_هایت_که_هوای