# انسان_شادمان_قادر_نیست_کاری_نادرست_انجام_دهد-_نه_د