سفرآرام

عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

مهر 96
1 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
15 پست
اسفند 93
31 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
26 پست
خرداد 93
8 پست