آهنربا

احساس شما قویترین آهنربا در تمام کائنات است ؛

احساس نگرانی، نگرانی بیشتری را جذب می کند

اضطراب، اضطراب بیشتری را جذب می کند

نارضایتی، نارضایتی بیشتری را جذب می کند

لذت، لذت بیشتری را جذب می کند

شادی، شادی بیشتری را جذب می کند

شکرگزاری، موارد قابل شکرگزاری بیشتری را جذب می کند

مهربانی، مهربانی بیشتری را جذب می کند

احساس ثروتمندی، ثروت بیشتری را جذب می کند

پس این یک کار درونی است !!!

شما برای این که جهان پیرامون خودتان را تغییر بدهید،

تمام کاری که لازم است انجام بدهید این است که :

احساس درونی خودتون رو تغییر بدید.

/ 0 نظر / 23 بازدید