خدایـــــا ... مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

خدایـــــا ...

مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...

عده ای تا مرز منفعت ...

عده ای تا مرز مال ...

عده ای تا مرز جان ...

عده ای تا مرز آبرو ...

و همگان تا مرز این جهان ...

تنها تویی که همواره می مانی ... !

رهـــــایم نـکن . .


/ 0 نظر / 50 بازدید