احساس

تصاویر آرامش بخش از زیبایی های زندگی -www.jazzaab.irاگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید.

معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید