"نتیجه تحقیقاتی که چندی پیش در سایت پرفسور سمیعی منتشر شده برای علم روانشناسی بسیار بینظیر بود:

1.وقتی از منظره ای یاازدیدن چیزی لذت میبریدواز ان به صورت کلامی تعریف میکنید واهل به به وچه چه کردن هستید میزان ترشح ماده ای به نام کورتیکوتروفین را در مغز افزایش میدهید که این هورمون وظیفه تامین انرژی لازم بدن برای مقابله با استرس وشرایط بحران اضطراب رادارد....

 2.وقتی شما یک گلبرگ یاهرچیز لطیفی رالمس میکنیدواحساس خوشایندی دارید ترشح این هورمون افزایش می یابد.

3.وقتی شما دست میزنید، یابه اصطلاح کف میزنید حتی در یک کنفرانس یا مهمانی ،میزان ترشح این ماده را درخون افزایش میدهید.

پس درود برکسانی که ازهرچیز لذت بخش که میبینند وحس میکنند تعریف میکنند! درود برانانی که عادت دارند چشمهایشان راپرکنند از زیباییهای بینظیر طبیعت!درود برانانی که وقتی قرار است کف بزنند به افتخار کسی بیرمق ورفع تکلیف این کار رانمیکنند!چقدرخوب است که بدانیم رفتارما ولذت های ما چه بصری وچه لمسی باعث ترشح بیشتر ماده های موثر مغز در ارامشمان شود....پس یادت باشد لذتهایت را به زبان بیاور مغزت هوشیارانه انرادریافت میکند.


/ 0 نظر / 25 بازدید