انضباط

استعدادبدون انضباط ماننداختاپوسی است که سواررولراسکیت شده است،جنب وجوش زیاداست ولی جهت حرکت نامعلوم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ولاشجردی

سلام این چه قطعه ای است ؟اشاره به چه موضوعی دارد؟