زیر پلکت سایبانم میدهی ؟ سوختم آیا پناهم میدهی ؟

زیر پلکت سایبانم میدهی ؟

سوختم آیا پناهم میدهی ؟

آتشی افتاده بر جان و دلم،

قطره آبی بر لبانم میدهی ؟

میهمان جان جانان گر شوم،

میزبانی را نشانم میدهی ؟

تا بیاسایم دمی در پای عشق،

زیر چترت سر پناهم میدهی ؟

ای جواب پرسش بی پاسخم،

عشق را آیا نشانم میدهی ؟

/ 0 نظر / 41 بازدید