پاییز

این پاییز با همه پاییزها فرق دارد

یکسره  که نِمیشود از رَفتن ها گفت .. گاهی بایَد از آمَدن ها سُرود .. از آمَدن ها نِوشت ..
انگار این پاییز فَرق دارد ..
تعجّب نکنید...!
پاییز و این هَمه مِهربانی ...! باوَر کنید تَمام غزل ها ،
تمام نِوشته ها و تمام غَم ها راپاییز خَلق کرده .
این پاییز ،
پاییزِ آمدن است... و شایَد این آخرین و بِهترین آمَدن باشَد ..
منتَظر باشید ..
این پاییز فَرق دارد
میگویید نه !؟ نِگاه کُنید .
چه کسی گفته پاییز دلگیر است؟ اصلا انگ دلگیری به پاییز نمیچسبد،
فصل انار
فصل نارنگی
فصل رنگ های قرمز و نارنجی
فصل بادهای باموقع و بی موقع
فصل قدم زدن زیر باران
کجایش دلگیر است؟
به هوای سرمایش دستان را محکم تر میگیرید
فصلی که دستان بیشتر در هم گره بخورد کجایش دلتنگی دارد؟
قطعا نمیشود طعنه دلگیری را به فصلی که با مهر
می آید زد.
پاییز، شروع عاشقانه هاست.

/ 0 نظر / 62 بازدید