شانه خدا - ازاحمدشاملو

سربرشانه خدابگذارتاقصه عشق راچنان زیبابخواند..........
که نه ازدوزخ بترسی ونه ازبهشت 
به رقص آیی .
قصه عشق ، انسان بودن ماست .
اگرکسی احساست رانفهمد مهم نیست ،
سرت را بالا بگیرو لبخند بزن ،
فهمیدن احساس 
کار هرادمی نیست ......!/ 0 نظر / 28 بازدید