??خداوندا،

تو را چه کسی 

در

 "آغوش"

 میگیرد       

که اینگونه آرامش داری??

??بگو تا در آغوشش

جای گیرم

که دلم

سخت طوفانی است.

دلم آرامش میخواهد،

آغوش باز کن

 

که آرامش فقط در حضور توست??????

/ 0 نظر / 23 بازدید