عازم یک سفرم

عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،  تواگرنیزکنون مثل منی،مثل من درطلب خورشیدی،پس بیاتاباهم،دست دردست دهیم، مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست … دلمان پاک که باشداوخودش میاید.

/ 2 نظر / 29 بازدید