زن

زن عشق می کارد و کینه درو می کند...                                                                  

 دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر...                                            

می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی ......      

 برای ازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف

قانونگذار میتوانی ازدواج کنی...                                                                          

 در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو...                                                      

 او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی...                                                      

 او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی...                                        

 او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد...                                      

  او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی...                  

  او مادر می شود و همه جا می پرسند  نام  پدر ........

 

/ 0 نظر / 7 بازدید