درعالم هستی فقط احساسات و عواطف فرد, در ارتباط با موضوعات گوناگون ثبت می شود.

درعالم هستی فقط احساسات و عواطف فرد, در ارتباط با موضوعات گوناگون ثبت می شود. این عواطف و احساسات ,در یکایک سلولهای بدن, در ذرات شخصیت , در ذهن و وجود ابدی به ثبت می رسند. 

هنگامی که ادیان درباره لزوم غذا دادن به گرسنگان و آب دادن به تشنگان صحبت می کنند ,در واقع آب و غذای شخصی که به او آب و غذا داده می شود مهم نیست بلکه احساس و عواطفی که شخص ,هنگام ابراز محبت بی شائبه تجربه می کند مهم است و ثبت می شود. 

دادن آب به گیاه یا حیوان در حال مرگ یا تشویق کردن و دلداری دادن به یک شخص, به همان اندازه برای شناخت هستی و آفریدگار راه گشاست که یافتن یک شخص گرسنه و تشنه و آب و غذا دادن به او. به عبارت دیگر , ما این مرحله از زندگی را با کار نامه ایی ترک می کنیم که نشان دهنده ی عواطف لحظه به لحظه ی ماست. 

احساسات نیز بخش غیر قابل مشاهده و غیر مادی و ابدی وجود ما را پر می کنند و همین هاست که یک فرد خوب را از یک فرد کم تر خوب متمایز می کند. 

عمل فقط وسیله ایی است که با آن نیت و احساسات ما ابزار و تجربه شوند.

/ 0 نظر / 17 بازدید