بی وفایی

گفتمش دل میخری؟ پرسید:چند؟

گفتمش دل مال تو ،تنها بخند.

خنده کردودل زدستانم ربود،

تابه خود باز آمدم اورفته بود. دل زدستش روی خاک افتاده بود.جای پایش روی دل جامانده بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید