تکیه

ابرها به آسمان تکیه می کنند , درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر....

گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه میکندکه انگار خدا در کنارتوست.

جاودان بادسایه دوستانی که شادی راعلتندنه شریک وغم راشریکندنه دلیل.


/ 0 نظر / 26 بازدید