سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

انضباط

استعدادبدون انضباط ماننداختاپوسی است که سواررولراسکیت شده است،جنب وجوش زیاداست ولی جهت حرکت نامعلوم.

   + یک معلم - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٤