سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

کمال

از "خوب" به  "بد"  رفتن به فاصله لذت پریدن ازیک "نهرباریک" است .امابرای برگشتن بایدازاقیانوس گذشت .بنابراین زیباترین زیباییها رسیدن به کمالات معنوی است .


   + یک معلم - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۸