سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

احساس

تصاویر آرامش بخش از زیبایی های زندگی -www.jazzaab.irاگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید.

معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

   + یک معلم - ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٩