سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

 

یــادتـان بـاشـد !

هــمـه ی قـراردادهــا را روی

کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویــسنــد

بــعـضی از عـهـدهــا را

روی قــلـب هـای هــم

مـی نــویــســیـم ...

حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر
 
 
کـاغـذی بـاشـد ...
 

شـکــســتَنـشـان
 
 
یـک آدم را مـــی شــکند... 

   + یک معلم - ٥:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۳۱