سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

سه قانون از قوانین مهم کائنات

1- قانون جبران :
در کائنات هر فعلی که برای تو صورت می گیرد یا نعمتی به تو می رسد (حال با هر واسطه ای) باید در ازاء آن فعلی برای جبران انجام بدهی. چنانچه این جبران صورت نگیرد، براساس همین قانون، کائنات خودش چیز دیگری را بعنوان جبران از تو می گیرد.  از پرداخت یک مابه ازاء گرفته تا جواب لبخندی را با لبخند دادن.
2- قانون جذب:
قانون جذب ناظر بر این امر است که هرگونه انرژی را (چه مثبت و چه منفی) با هر فرکانسی مرتعش کنی، دقیقا" همان را به سوی خودت جذب می کنی.
3- قانون مزرعه:
رکن اول قانون مزرعه : وقتی چیزی می کاری باید صبر کنی تا در وقت خودش به تو محصول بدهد.
رکن دوم قانون مزرعه: رسیدگی و مراقبت صحیح از دانه ای که کاشته ای.

   + یک معلم - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٥