سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

زندگی

زندگى موسیقى گنجشک هاست

زندگى باغ تماشاى خداست... 

زندگى یعنى همین پرواز‌ها، 

صبح‌ها، 

لبخند‌ها، 

آواز‌ها... 

زندگی ذره‌ی کاهیست، که کوهش کردیم، 

زندگی نام نکویی ست، که خوارش کردیم، 

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار، 

زندگی نیست بجز دیدن یار

زندگی نیست بجز عشق، 

بجز حرف محبت به کسی، 

ورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی،

 زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ی یک عمربیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟

   + یک معلم - ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۸