سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

حماقت

چه حماقتی که می رانی ام

                                      وبازاحمقانه می خواهمت،

                                                                          چه غروربی غیرتی دارم من.

 

غصه مراکشت،وقتی دیدم دست به سینه ایستاده ای

                                           درحالیکه من تمام راه رابرای آغوشت دویده بودم.....

   + یک معلم - ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱