سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

شانه خدا - ازاحمدشاملو

سربرشانه خدابگذارتاقصه عشق راچنان زیبابخواند..........
که نه ازدوزخ بترسی ونه ازبهشت 
به رقص آیی .
قصه عشق ، انسان بودن ماست .
اگرکسی احساست رانفهمد مهم نیست ،
سرت را بالا بگیرو لبخند بزن ،
فهمیدن احساس 
کار هرادمی نیست ......!   + یک معلم - ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱