سفرآرام


عازم یک سفرم ،سفری دور به جایی نزدیک .سفری از خود من تا به خودم،سفری ازخودمن تابه خدا،مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست …

نگوهرگزخداحافظ

 

خداحافظ که میگویی،دلم ازدردمیمیرد

تودوری ونمیبینی،نفس هایی که میگیرد

خداحافظ که میگویی،پرازغم میشودجانم


   + یک معلم - ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٩